امروز دوشنبه  ۲۰ آذر ۱۴۰۲
فداکاری و تعهد, سفیر صلح و دوستی،نوع دوستی و همزیستی این نشانیست که هلالی به رنگ سرخ تا لبخندی از جنس بلور کشیده شده
لینک کوتاه